جداول قیمت گذاری

جدوال قیمت 1

پایه

 • 20 گیگ فضا
 • 10 آدرس ایمیل
 • 5 دامنه
 • پشتیبانی آنلاین

تومان

20
در ماه

با ارزش

 • 20 گیگ فضا
 • 10 آدرس ایمیل
 • 5 دامنه
 • پشتیبانی آنلاین

تومان

69
در ماه

اصلی

 • 20 گیگ فضا
 • 10 آدرس ایمیل
 • 5 دامنه
 • پشتیبانی آنلاین

تومان

89
در ماه

جدوال قیمت 2

استاندارد
تومان19/ماه

 • 5 پروژه
 • 5 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • 10 گیگ پهنای باند
 • امنیت سایت

اصلی
تومان39/ماه

 • 10 پروژه
 • 15 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • 20 گیگ پهنای باند
 • امنیت سایت

پلاس
تومان99/ماه

 • 30 پروژه
 • 100 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • 150 گیگ پهنای باند
 • امنیت سایت

بیشترین
تومان199/ماه

 • پروژه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • کاربران نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • امنیت سایت